SHMK

Historiku i Shoqatës

Shoqata e Matematikanëve të Kosovës është themeluar, më 22 gusht 2008, në Prishtinë me qëllim të Avancimit të kapaciteteve ekzistuese dhe ngritjes së kapaciteteve të reja për zhvillimin e veprimtarisë akademike dhe pedagogjike në fushën e matematikës së pastër dhe të zbatuar.

Për t’i përmbushur qëllimet e saj, shoqata do të ndërmarrë, por nuk do të kufizohet vetëm në këto lloje të aktiviteteve:

(a) Organizimin dhe mbështetjen e seminareve, konferencave, forumeve apo formave të tjera të
organizimeve publike;

(b) Publikimin dhe blerjen e revistave, librave, e materialeve të tjera shkencore e profesionale;

(c) Bashkëpunimin e nevojshëm me organizmat, shoqatat, institucionet, dhe individët brenda dhe
jashtë vendit;

(ç) Organizimin dhe mbështetjen e aktiviteteve të ndryshme (si, p.sh., gara, shkolla sezonale, seri
kursesh etj.) për të rinjtë e interesuar për matematikë;

(d) Organizimin dhe mbështetjen e aktiviteteve të ndryshme (si, p.sh., seri kursesh ose
ligjëratash) për mësimdhënësit, për avancimin e cilësisë në mësimdhënie.