Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat financiare për vitin që ka përfunduar me 31 dhjetor 2023

Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat financiare për vitin që ka përfunduar me 31 dhjetor 2023

 

Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat financiare për vitin që përfundon me 31 dhjetor 2023